Fibonacci HEDGE FUND

O fonde

Cieľom Fibonacci HEDGE FUND je dosahovať absolútne
výnosy s nízkou koreláciou voči konvenčným formám
investícií.

Fibonacci fond ponúka investorom efektívny nástroj diverzifikácie v rámci širšieho portfólia investícií a je špeciálne navrhnutý do krízového prostredia. Fond sa zameriava na absolútny, rizikovo upravený výnos investovaním do najlikvidnejších aktív primárne na amerických akciových trhoch, zaisťovaných derivátovými kontraktami. Fond aplikuje systematické stratégie regulované diskrečnými nástrojmi a aplikovanou matematikou s cieľom dosiahnuť nekorelovanosť s konvenčnými investičnými produktmi.
Fibonacci fond je systematický fond, ktorého expozíciu tvoria primárne najlikvidnejšie akciové tituly a derivátové kontrakty.
Fond uplatňuje systematický investičný proces rozdelený na dve časti: (i) makro-alokačný algoritmický modul s (ii) diskrečnou (ľudskou) kontrolou rizika.

Alokácia fondu je založená na algoritmickom module, ktorý vyberá podkladové aktíva na základe fundamentálnej, sentimentálnej a technickej analýzy s využívaním veľkého množstva alternatívnych dát a elementov umelej inteligencie. Výber aktív je vždy modelovaný pre aktuálne trhové cykly a navrhnutý do každého počasia.

Diskrečný modul sa sústredí na monitoring systematických procesov a dynamický risk manažment cez sofistikované zaisťovacie stratégie, založené na historickej a implikovanej volatilite aktív. Fond primárne využíva opčné a iné derivátové kontrakty, ktorými dokáže dopredu stanoviť a kvantifikovať riziko pre každú pozíciu, stratégiu a celé portfólio.

V portfóliu sa štandardne nachádza cca 30 podkladových aktív s priemernou dĺžkou držania od jedného týždňa do 6 mesiacov. Každá pozícia je proporcionálne vážená a zvyčajne nepresahuje viac ako 5% celkovej váhy portfólia.

Fibonacci HEDGE FUND je vhodný pre investorov, ktorí preferujú pozitívnu návratnosť a ochranu kapitálu proti trhovým rizikám aj v čase, keď sú iné stratégie bezradné.

+21%
cieľová výnosnosť fondu
+19,17%
priemerné ročné zhodnotenie

Parametre fondu


Informácie o vydaní


STAŇTE SA INVESTOROM STONEBRIDGE CAPITAL

    V prípade záujmu o viac informácií
    o možnostiach investovania vyplňte
    nezáväzný formulár.