Ako investovať do hedžových fondov?


Hedžové fondy investujú do riskantnejších aktív, no zároveň investorom poskytujú aj vyššiu návratnosť investícií.

Hedžové fondy známe pre svoje rizikovejšie investície, priťahujú bohatších investorov, ktorí sa usilujú dosiahnuť vyššie výnosy a sú ochotní prijať rozsiahlejšie stávky.

Jeffrey Fulk, výkonný riaditeľ spoločnosti Alvarium Investmens, ktorá dohliada na aktíva klientov vo výške 17 miliárd amerických dolárov poznamenal, že ich cieľom je nasadiť stratégie, ktoré generujú výnosy a nekolerujú s tradičnými trhmi.

Ďalej poznamenal: “Sme presvedčení, že hedžové fondy poskytujú expozíciu jedinečným investíciám s vysokou návratnosťou, ku ktorým sa prostredníctvom tradičných investičných nástrojov nedá dostať.”

Známe firmy zo sektora hedžových fondov spravujú stovky miliárd amerických dolárov a patria medzi ne napríklad Bridgewater Associates, AQR Capital Management, J.P.Morgan Asset Management a Renaissance Technologies.

Je tiež známe, že hedžové fondy využívajú agresívnejšie stratégie využívaním pákového efektu alebo investovaním do alternatívnych tried aktív, ako sú súkromné spoločnosti, nehnuteľnosti, rizikovejšie aktíva, meny a komodity.

Takáto štruktúra fondu umožňuje efektívnejšie zachytávanie tzv. “alfa“ zdrojov, ktoré pochádzajú z behaviorálneho, analytického, informačného a technického (chybného) stanovovania cien

Robia tak pomocou komplikovaných investičných stratégií, ktoré zahŕňajú investovanie formou dlhých (zisk z rastu) a krátkych pozícií (zisk z poklesu), využívaním pákového efektu a používaním derivátov.”

Pre tých, ktorých investovanie do hedžových fondov zaujalo, tu máme niekoľko potrebných informácií:

Ako začať investovať do hedžových fondov

Hedžový fond zvykol byť investičným fondom iba pre bohatých investorov, ktorí investovali prostredníctvom dlhých aj krátkych pozícií do akcií a opcií.

No to už v súčasnosti neplatí a pojem hedžové fondy sa používa na označenie fondu, ktorý nie je súkromným fondom, rizikovým fondom alebo realitným fondom. Z tohto dôvodu musia investori dôkladne preskúmať každý fond, aby úplne pochopili stratégiu, ktorú využíva, zároveň aj druhy aktív do ktorých investuje, a či využíva pákový efekt alebo deriváty a ďalšie iné dôležité faktory.

Minimálna investícia sa môže veľmi líšiť od jedného hedžového fondu k druhému. Väčšina z nich bude mať minimum určené medzi 500 000 až 1 miliónom amerických dolárov, no niektoré môžu mať dokonca ešte vyššie požiadavky.

Z tohto dôvodu sú hedžové fondy väčšinou vyhradené pre bohatých jednotlivcov, ktorí môžu investovať minimálnu sumu bez toho, aby sa priveľmi zamerali len na jeden fond.

Inštitucionálne zameraní správcovia hedžových fondov môžu mať stanovené vyššie minimálne investície. Existujú tiež rôzne tretie strany, ktoré poskytujú prístup k hedžovým fondom pri nižších hodnotách.

Sú hedžové fondy vhodné pre vás?

Hedžové fondy majú rôzne stratégie, výnosy a poplatky, a ich správcovia majú zvyčajne možnosť meniť stratégie alebo aktíva fondov bez toho, aby o tom museli upozorniť akcionárov. Niektorí správcovia týchto fondov sa zameriavajú na zlepšenie vašich výnosov, zatiaľ čo iných viac zaujíma diverzifikácia vášho portfólia.

Keď si investor objasní, čo vlastne hľadá, môže fond ľahšie analyzovať a určiť, či mu investovanie do daného fondu pomôže dosiahnuť jeho investičné ciele.

Veľmi bohatí investori by sa mali zaoberať analýzou správcovského tímu fondu, výkonnosti fondu v minulosti, vystaveniu fondu voči riziku a stratégiou fondu. Poplatky sú ďalším dôležitým faktorom a súčasťou hedžových fondov. Hedžové fondy zvyknú mať vyššie poplatky ako iné združené investičné nástroje.

Bežný poplatok za hedžový fond je “2 a 20”, čo znamená 2% ročne z aktív, ktoré sú spravované a ďalších 20% zo zisku.

Môže to znieť veľmi draho, no vyplatí sa to.

Niektoré hedžové fondy dokonca znížili svoje poplatky a účtujú si 1,5% ročný poplatok za správu aktív a 17,5% poplatok z výnosov.

Prístup najlepších správcov hedžových fondov ale zostáva nezmenený, a teda zaplatíte 2% a 20%, pri niektorých správcoch to samozrejme môže byť aj viac.

Hedžové fondy majú obdobia, počas ktorých sa nesmie nakladať s aktívami

Na rozdiel od fondov obchodovaných na burze alebo akciových fondov, väčšina hedžových fondov vyžaduje, aby investori nechali svoje finančné prostriedky vo fonde na určité obdobie predtým, ako ich vyberú. Toto je známe ako blokovacie obdobie, výpovedná lehota alebo obmedzenie nakladania s aktívami a sú podrobne popísané v právnych dokumentoch.

Toto obdobie je rozdielne pre každý fond, no zvyčajne trvá najmenej jeden rok.

Hedžové fondy často investujú do nehnuteľností alebo opcií v rámcí komodít, avšak ponúkajú menšiu likviditu ako fondy obchodované na burze, ktoré môžete predať v ten istý deň ako ich kúpite.

Odborníci tvrdia, že hedžové fondy sú najvýhodnejšie pre veľmi bohatých investorov, ktorí hľadajú vysoko-rizikové investície a volatilitu s cieľom dosiahnuť, čo najvyššie výnosy.

Diverzifikácia hedžových fondov

Hedžové fondy môžu byť užitočnou investíciou, pretože ponúkajú možnosť diverzifikovať portfólio investora a zabezpečujú nedostatok korelácie s akciovým trhom.

Bohatí ľudia chcú mať často prístup k súkromným investíciám a alternatívnym investičným stratégiám. Tým môžu zaistiť svoje portfóliá proti tradičnému trhovému riziku cez investovanie do alternatívnych aktív.

Niektorí investori dávajú prednosť hedžovým fondom, pretože môžu pridať väčší podiel rizík na svoje portfóliá ako pri podielových fondoch, indexových fondov a fondov obchodovaných na burze, ktoré sú viac regulované zákonmi a obmedzeniami.

Výber správneho správcu hedžového fondu, však vôbec nie je ľahkou úlohou. Niektoré hedžové fondy môžu byť skutočne výnimočné. Warren Buffet začal spravovať peniaze investorov prostredníctvom hedžového fondu. Hedžové fondy môžu prilákať tých najlepších a najšikovnejších správcov.

Nevýhody investovania do hedžových fondov

Do hedžových fondov môžu väčšinou investovať iba akreditovaní investori, ktorí dokážu investovať minimálnu požadovanú sumu. Jednou z hlavných stratégií, ktorú využívajú správcovia hedžových fondov, ako je pákový efekt a investovanie do súkromných alebo alternatívnych aktív. Riziko straty však môže byť veľmi veľké, ale zároveň aj výnosy.

Investori platia vysoké poplatky správcom hedžových fondov za správu svojich aktív, a tiež musia sledovať, či fond prekonáva referenčné hodnoty, ako sú napríklad akciové indexy S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average.

Hedžové fondy majú povesť nedostatočného výkonu na trhu, čo je však trochu zavádzajúci argument, pretože veľa hedžových fondov sa pokúša maximalizovať svoje zisky regulovaním rizika.

Jednou z najväčších nevýhod je, že v poslednej dobe začalo príliš veľa investorov investovať do hedžových fondov, čo výrazne sťažuje identifikáciu skutočne výnimočných investičných správcov.

V prípade, že by ste chceli ochrániť svoj majetok, finančné prostriedky a mali záujem o podobný hedžový fond, môžete si pozrieť ponuku na našej stránke. Alebo nás neváhajte kontaktovať.