Čo je nominálna miera návratnosti?

Continued%20%20%2D%20%20%20%0D%0Ahttps://hfsbc.com/insider/co-je-nominalna-miera-navratnosti/%20" title="Email to a friend/colleague" target="_blank">

Nominálna miera návratnosti investície predstavuje množstvo peňazí generované investíciou pred zohľadnením výdavkov. Inými slovami, nominálna miera návratnosti je celková suma získaná konkrétnou investičnou činnosťou pred zaplatením výdavkov, ako napríklad poistenie, poplatky za správu, inflácia, dane, právne poplatky, platy zamestnancov, poplatky spojené s prenájmom priestorov, investičné poplatky, atď.

Ak by investícia generovala 10% výnos, nominálna miera návratnosti by bola 10%. Skutočná miera návratnosti je upravená o mieru inflácie pretrvávajúcej počas investičného obdobia. Preto je skutočná miera návratnosti v porovnaní s nominálnou nižšia. Nominálna miera návratnosti je dôležitá, pretože umožňuje investorom porovnávať výkonnosť investícií bez ohľadu na rôzne daňové sadzby, ktoré sa týkajú rôznych investičných produktov.

Ako vypočítať nominálnu mieru návratnosti?

Najprv odčítate hodnotu pôvodnej investície (alebo hodnotu investovanej istiny) od súčasnej trhovej hodnoty investície (alebo hodnoty investície na konci investičného obdobia). Tento údaj následne vydelíte pôvodnou hodnotou investície. Ak chcete vypočítať nominálnu mieru návratnosti investície v percentách, vynásobte výsledok sto.

Povedzme, že investor na jeden rok vložil 100 000 eur do fondu, ktorý si neúčtuje žiadne poplatky. Na konci roka dosiahla jeho investícia hodnotu 108 000 eur. Nominálnu mieru návratnosti, teda vypočítame nasledovne: (108 000- 100 000)/ 100 000= 0,08. To znamená, že nominálna miera návratnosti tejto investície je 0,08, čiže 8%.

Pri výpočte miery návratnosti investície zistíte, že nominálna miera návratnosti sa od tej skutočnej miery návratnosti značne odlišuje, čo sa odrazí aj na existujúcej kúpnej sile. Ak je očakávaná miera inflácie vysoká, mali by investori počítať, že nominálna miera návratnosti investície bude vo väčšine prípadov oveľa vyššia ako skutočná miera návratnosti. Nie vždy to však platí.

Povedzme, že investor investuje do vládnych aj podnikových dlhopisov, ktorých nominálna hodnota je 1 000 eur. Očakávaná miera návratnosti je vo výške 5%. Dalo by sa teda povedať, že oba tieto dlhopisy majú rovnakú hodnotu. Na podnikové dlhopisy v USA sa však viaže daň vo výške 25-30%. Na druhej strane sú však vládne dlhopisy od daní zvyčajne oslobodené. Skutočná miera návratnosti jednotlivých dlhopisov je teda úplne odlišná.

Uveďme si ďalší príklad. Povedzme, že investor kúpi depozitný certifikát v hodnote 150 eur. Ročná úroková sadzba tohto certifikátu je 5%. Ročný zárobok investora teda predstavuje 150 eur deleno 100 x 5%= 7,50 amerických dolárov. Ak by investor investoval 150 eur do podielového fondu, ktorý taktiež generuje 5% ročný výnos, bude jeho výnos stále 7,5 eura. Tento podielový fond však investorom vypláca ročnú dividendu vo výške 2,5 eura, čo spôsobí pri hodnotení týchto dvoch druhov investícií značný rozdiel.

Je však potrebné myslieť na to, že aj napriek tomu, že dva investičné nástroje vykazujú rovnakú nominálnu mieru návratnosti, nemusia investorom poskytovať rovnaký výnos. Faktory ako napríklad aj dividendy majú v takomto prípade priamy vplyv na mieru návratnosti investície.

Čo vám hovorí nominálna miera návratnosti?

Nominálna miera návratnosti investície pomáha investorom merať výkonnosť ich investičného portfólia. Nominálna miera návratnosti neberie ohľad na vonkajšie faktory, ktoré môžu mať na výkonnosť investície akýkoľvek vplyv. Pomocou nominálnej miery návratnosti môžu investori porovnávať výkonnosť rôznych investícií v rôznych časových obdobiach. Sledovanie nominálnej miery návratnosti portfólia alebo jeho zložiek pomáha investorom zistiť, ako spravujú svoje investície v priebehu času.

Nominálna miera návratnosti vs. miera návratnosti po zdanení

Miera návratnosti investície po zdanení berie do úvahy vplyv daní na výšku návratnosti investície. Vo väčšine prípadov investori platia rôzne úrovne daní, ktoré sú ovplyvnené druhom investičného nástroja, dobou trvania investície a zdaňovanou skupinou, do ktorej investor patrí. V konečnom dôsledku sa môže kľudne stať, že dvaja investori investujú do rovnakých aktív, na rovnako dlhé časové obdobie, no miera návratnosti ich investícií bude po zdanení rozdielna.

Na rôzne typy investícií sa vzťahujú rôzne daňové sadzby. Nominálna miera návratnosti komunálneho a podnikového dlhopisu síce môže byť rovnaká, no ich návratnosť po zdanení sa výrazne líši. Komunálne dlhopisy sú zvyčajne oslobodené od daní, zatiaľ čo podnikové dlhopisy zdaneniu podliehajú.

Rozdiel medzi nominálnou a skutočnou mierou návratnosti

Skutočná miera návratnosti je ročný percentuálny výnos investície upravený o zmeny cien v dôsledku inflácie alebo iných externých zdrojov. Výpočet reálnej miery návratnosti investície vám pomáha stanoviť, aký je váš skutočný zisk. Nominálna miera návratnosti vylučuje všetky vonkajšie faktory ovplyvňujúce výkonnosť investície. Upravenie nominálnej miery návratnosti o infláciu vám okrem iného pomôže stanoviť kúpnu silu. Kúpnu silu možno definovať ako množstvo tovarov a služieb, ktoré je možné zakúpiť za fixné množstvo peňazí. Pri stabilnej inflácii môžete očakávať, že kúpna sila bude časom klesať, nakoľko tovar a služby budú čoraz drahšie.

Obmedzenia nominálnej miery návratnosti

Nominálna miera návratnosti pri výpočte výkonnosti investície neberie do úvahy infláciu, dane ani iné vonkajšie faktory. Napríklad, ak investícia generuje 10% výnos, no inflácia je v danom období na úrovni 2,5%, skutočná miera návratnosti investície je iba 7,5%, teda 10%-2,5%. Hoci je nominálna miera návratnosti dôležitou metrikou pri porovnávaní výkonnosti viacerých investícií, investori by mali dávať rovnakú váhu aj reálnej miere návratnosti. Nominálna miera návratnosti investície nepovie, koľko reálne investorom na danej investícii zarobili.

Pri uskutočňovaní rozhodovaní na nominálnej miere návratnosti jednoducho nezáleží. Investície by mali byť hodnotené a porovnávané na základe skutočnej miery ich návratnosti. Pri výbere optimálnej investície je dôležité brať do úvahy dane, infláciu ale aj ďalšie náklady spojené s investovaním. Ak nevezmeme tieto faktory do úvahy, prichádzame o celkový obraz.

Napríklad, investičné trusty sú investičné nástroje, ktoré sú zvyčajne daňovo zvýhodnené. Ak budeme porovnávať nominálnu mieru návratnosti investičných trustov a iných investičných nástrojov, môže sa nám zdať, že trusty svojou výkonnosťou zaostávajú. V skutočnosti však investorom generujú vyššie skutočné výnosy.

Nominálna úroková sadzba

Ak sa rozhodnete niekomu poskytnúť pôžičku, alebo si samy budete chcieť zobrať pôžičku, stretnete sa s viacerými druhmi úrokových sadzieb. Nie všetky sa vzťahujú na to isté. Najbežnejšie sa stretnete s efektívnou úrokovou sadzbou, niekedy označovanou ako efektívna ročná úroková miera, ročnou percentuálnou sadzbou alebo nominálnou sadzbou.

Nominálna úroková sadzba predstavuje percento pôžičky, ktoré musí byť splatené spolu s požičanou sumou. Vo finančnom svete nezahŕňa nominálna miera inflácie náklady na poskytnutie pôžičky ani zloženú úrokovú mieru. Nominálna úroková sadzba neberie do úvahy žiadne poplatky spojené s požičiavaním peňazí. Z tohto dôvodu sa niekedy označuje aj ako inzerovaná úroková sadzba.

Nominálna úroková sadzba sa v mnohých veciach podobá cenovke na novom počítači. Keď vidíte reklamu na nový počítač na internete, zvyčajne pri platení zistíte, že jeho skutočná cena je vyššia ako bolo uvedené v reklame. Inzerovaná cena totižto nezahŕňa požadovaný externý disk, antivírusový softvér alebo záruku, ktorú chcete. Nakoniec sa k tomu pridá ešte poštovné a dane, a končená cena je úplne iná.

Predstavte si, že si chcete požičať 10 000 eur. Následne uvidíte reklamu na pôžičku s 1% mesačným úrokom a žiadnymi platbami počas prvého roka. Veriteľ môže takýto úrok inzerovať aj ako 12% ročnú úrokovú sadzbu, to však neznamená, že okrem tých 10 000 eur, ktoré si požičiate, zaplatíte iba 1 200 eur v úrokoch. Je veľmi pravdepodobné, že veriteľ použije zloženú úrokovú sadzbu. Okrem toho sa však s uzatváraním pôžičiek spájajú aj rôzne poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v nominálnej úrokovej sadzbe. Nominálna úroková sadzba teda môže byť iba 12%, no v konečnom dôsledku bude musieť dlžník zaplatiť oveľa viac.

Zhrnutie na záver

Nominálna miera návratnosti investície je celková miera návratnosti dosiahnutá investíciou, ktorá neberie ohľad na žiadne externé faktory. Nominálnu mieru návratnosti môžeme v podstate považovať za “nominálnu” hodnotu výnosu investora. Nominálna miera návratnosti investície je jednoduchá investičná metrika, ktorá investorom umožňuje porovnávať percentuálny výnos rôznych typov investícií. Nakoľko neberie do úvahy komplikovanejšie faktory ovplyvňujúce výkonnosť, ako je napríklad inflácia alebo dane, ide naozaj o jednoduchú metriku.

Ak premýšľate ako ochrániť svoj majetok a investície pozrite si naše služby pre investorov alebo hedžový fond. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Continued%20%20%2D%20%20%20%0D%0Ahttps://hfsbc.com/insider/co-je-nominalna-miera-navratnosti/%20" title="Email to a friend/colleague" target="_blank">