Známy spisovateľ F. Scott Fitzgerald povedal, že “veľmi bohatí ľudia sa líšia od vás aj odo mňa”, na čo Ernest Hemingway reagoval vtipom: “Áno, majú oveľa viac peňazí”. Mnoho z najbohatších rodín sveta dnes cíti veľký tlak týkajúci sa toho, ako riadiť svoje životy a majetky. Mnohé bohaté rodiny sa kvôli viacerým faktorom, ako sú napríklad ekonomické posuny, trhové zmeny, pretrvávajúca globalizácia spoločnosti, obchodu a regulácií, rozhodli využívať historicky málo známy obchodný model spravovania svojich majetkov, známy ako family office (rodinné kancelárie). 

V súčasnej dobe môže mať pojem “family office” rôzny význam. Pôvodne boli family offices zriadené s cieľom spravovať majetok veľmi bohatých rodín. Moderné family office však robia oveľa viac. V podstate môžeme family office definovať ako súkromnú poradenskú spoločnosť zaoberajúca sa správou majetku veľmi bohatých investorov. Od tradičných spoločností ponúkajúcich správu majetku sa líšia v tom, že family office svojim klientom ponúkajú kompletné riadenie finančnej a investičnej časti života jednotlivca, alebo jeho celej rodiny. Mnoho family office ponúka služby spojené s tvorbou rozpočtov, poistenie, príspevkov na charitu, riadenie rodinnej spoločnosti, prevod majetku a daňové služby.

Ako family office fungujú?

Family offices svojim klientom poskytujú širokú škálu služieb, ktoré sú šité na mieru pre každého klienta. Ide o služby týkajúce sa správy investícií, charitatívneho poradenstva a mnohé iných oblastí ich životov. Family office môže pre svojho klienta vybavovať aj mnohé nefinančné záležitosti, ako je napríklad vybavovania vzdelania na súkromných školách, vybavenie všetkých záležitostí týkajúcich sa cestovania alebo hľadanie záhradníka.

Family office môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií. Single family office poskytujú svoje služby výlučne jednej rodine. Multiple family office sa v oveľa väčšej miere podobajú tradičným spoločnostiam zaoberajúcim sa správou majetku v tom, že svoje služby poskytujú viacerým klientom naraz. Existuje oveľa viac multiple family office, a to najmä z toho dôvodu, že náklady na prevádzku tejto spoločnosti sa rozdelia medzi viacerých klientov a tým pádom klienti platia nižšie poplatky.

Family office zvyčajne funguje ako spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej zamestnanci sú platení podľa dohody s konkrétnou rodinou, pričom výška ich odmeny zvyčajne závisí od ziskov alebo kapitálových ziskov, ktoré generujú. Family office sú zvyčajne postavené na základných aktívach, ktoré sú profesionálne spravované. Aktíva sa nasadzujú do investícií a generujú zisky. Family offices zvyčajne investujú do súkromného kapitálu, rizikového kapitálu, hedžových fondov a komerčných nehnuteľností. Mnoho family office sa primárne zameriava na investovanie do hedžových fondov.

Niečo z histórie

Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že family office pôvodne vznikli v Európe. V Spojených štátoch amerických boli family office spopularizované najmä vďaka knihe “The House of Morgan“ a tesne po jej vydaní rodinou Rockefellerovcov. Rodina Rockefellerovcov založila vlastnú family office už v roku 1882. Táto spoločnosť v súčasnosti spravuje aktíva mnohých rodín, jednotlivcov ale aj globálnych inštitúcií v hodnote viac ako 43 miliárd amerických dolárov. V posledných rokoch stále rastie počet miliardárov a čas potrebný na správu značného množstva peňazí sa skracuje, preto nie je žiadnym prekvapením skutočnosť, že popularita family office stále rastie. Medzi ďalšie faktory zodpovedné za nárast popularity family office patrí globálna volatilita, nové typy investičných možností a skutočnosť, že pre viac-generačné zachovanie majetku rodiny sú potrebné rady ozajstných odborníkov.

Michael Maslinski, partner spoločnosti Stonehage Fleming, uviedol: “Zaznamenali sme rastúci dopyt po poradenstve a odborných znalostiach, ktorý vyplýva z priamych foriem investovania. K tomu sa pridružili čoraz komplikovanejšie zákony, túžba ľudí sa neustále súdiť a riziká spojené s nestabilitou celosvetovej ekonomiky. Väčšina rodín, ktoré využívajú služby family office, považuje za najväčšie riziká riadenie nástupníctva a medzi-generačný prenos majetku. Praktické aspekty odovzdania majetku majú často vplyv aj na rozhodovací proces a samotné rozhodnutia.”

Čo všetko robia family office?

Family office poskytujú poradenstvo a služby veľmi bohatým rodinám. Ich klienti získavajú komplexný plán správy majetku, ktorý je omnoho lepší ako služby akéhokoľvek profesionálneho investičného poradcu. Poskytovanie takýchto služieb si vyžaduje koordinované úsilie odborníkov z právnych, poisťovacích, investičných, majetkových, obchodných a daňových sfér. Spolupráca odborníkov z rôznych oblastí má zabezpečiť, aby bolo vyhovené všetkým požiadavkám klienta. Väčšina family office sa venuje správe aktív, správe hotovosti, riadeniu rizika, finančnému plánovaniu, správe životného štýlu a rôznym ďalším službám. Family office sa snaží vyriešiť všetky problémy a otázky, pred ktorými rodina stojí.

Správa a rozdelenie dedičstva

Po tom, čo veľmi bohatí jednotlivci celý život zhromažďovali majetok, musia čeliť viacerým problémom. Ako maximalizovať dedičstvo, ktoré odovzdajú svojim potomkom? Ako minimalizovať dane, obísť komplexné majetkové zákony a vysporiadať sa s viacerými rodinnými a obchodnými problémami? Komplexný plán prevodu majetku musí brať do úvahy všetky aspekty majetku rodiny, a to vrátane prevodu alebo správy obchodných záležitostí, nakladania s nehnuteľnosťami, správou rodinných trustov, filantropických prianí jednotlivých členov rodiny a kontinuity správy rodiny.

Vzdelávanie rodiny je dôležitou funkciou family office. Ide o vzdelávanie členov rodiny týkajúce sa finančných záležitostí a vštepovanie rodinných hodnôt. Týmto vzdelávaním sa majú minimalizovať medzigeneračné konflikty. Family office spolupracujú s tímom odborníkov z každej z potrebných oblastí, aby zabezpečili, že plán prevodu majetku rodiny bude dobre koordinovaný a optimalizovaný.

Správa životného štýlu

Mnoho family offices slúži ako nejaký súkromný domovník, ktorý rodine pomáha s riešením ich osobných záležitostí. Jednoducho sa stará o všetko, čo rodina môžu potrebovať. Môže ísť o preverovanie potencionálnych zamestnancov, poskytovanie osobnej bezpečnostnej služby doma ale aj v zahraničí, správa lietadiel a jácht, cestovné plánovanie a zefektívnenie obchodných záležitostí.

Za posledných desať rokov došlo k výraznému nárastu počtu family office, fungujúcich po celom svete. Vyzerá to tak, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Spoločnosť Ernst & Young odhaduje, že v roku 2019 existovalo vo svete viac ako 10 000 family office, ktoré svoje služby poskytujú výlučne jednej rodine. Oproti roku 2008 to je desaťnásobný nárast. Ešte pôsobivejšia je však hodnota majetku, ktorý tieto spoločnosti spravujú. Výskum uskutočnený Dominikom Samuelsonom, generálnym riaditeľom spoločnosti Campden Wealth, naznačuje, že familly office spravujú aktíva v hodnote viac ako štyroch biliónov amerických dolárov.

Family office tak sú teraz schopné vykonávať aj finančné transakcie, ktoré boli zvyčajne prístupné iba veľkým spoločnostiam alebo spoločnostiam so súkromným kapitálom. Táto skutočnosť znamená, že family office sa stali rušivým elementom na trhu. Tento trend si získal čoraz väčšiu pozornosť zo strany veľkých investičných bánk, ktoré sa rozhodli, že ich skúsenejší pracovníci, by sa mohli začať riadiť práve family office.

Podľa medzinárodného denníka The Wall Street Journal došlo k strategickým posunom aj v odvetví hedžových fondov. Podľa denníka sa tri desiatky hedžových fondov úplne premenili na family office. Ward McNally zhodnotil, že family office sú pomerne nenápadné, no pracujú s veľkým množstvom finančných prostriedkov. Je zrejmé, že family office sa stávajú silou na trhu, na ktorú netreba zabúdať.  

Do čoho family office investujú?

Spoločnosť iCapital Network sa rozhodla vykonať prieskum a zistiť do čoho aktuálne investujú. Až 87% z opýtaných spoločností uviedlo, že najmenej desať percent z ich investičného portfólia tvoria alternatívne investície. Zhruba tri štvrtiny spoločností, ktoré sa zúčastnili prieskumu uviedli, že ich investície do súkromného kapitálu svojou výkonnosťou jednoznačne prekonali výkonnosť iných typov investícií. Najpopulárnejším typom alternatívnych investícií, do ktorých investujú family offices, sú jednoznačne fondy súkromného kapitálu. 

Prieskum spoločnosti iCapital Network dokazuje, že až 41% z opýtaných single family office investuje do fondov súkromného kapitálu. Na druhom mieste sú hedžové fondy. Do hedžových fondov investovalo približne 39% opýtaných spoločností. Čo sa týka výhľadov do budúcnosti, tak 47% z opýtaných spoločností plánuje zvýšiť investície do fondov súkromného kapitálu a najmenej 37% z nich plánuje zväčšiť svoju expozíciu voči hedžovým fondom.

Potreby veľmi bohatých jednotlivcov sú stále komplexnejšie, a preto ich záujem o služby family office rastie.

Rodiny vlastniace pomerne jednoduché aktíva zistili, že aj im sa oplatí určiť jednu osobu, či už člena rodiny alebo nejaké zamestnanca, ktorá bude mať na starosti koordináciu správy majetku s externými poradcami. Hodnota a komplexnosť aktív, ktoré vlastnia však neustále rastie, a preto čoraz viac veľmi bohatých jednotlivcov začína využívať služby ponúkané single family office. Je jedno či family office spravuje majetok jednej alebo viacerých rodín, jej hlavným cieľom by malo vždy byť zosúladenie záujmov rodiny, uľahčenie správy majetku a zlepšenie komunikácie a spolupráce v rámci rodiny.