Je viac než isté, že následky pandémie COVID-19 budeme pociťovať ešte dlho po tom, čo pandémia sama o sebe vymizne. V tomto článku si vysvetlíme, prečo je udržateľnosť hlavným faktorom smerujúcim k pokroku. Pozornosť budeme venovať šiestim kľúčovým oblastiam, v ktorých bude vidno ako sa podnikový sektor bude meniť.

1. Prepisovanie sociálnych zmlúv: zodpovedné “sväté” spoločnosti svojou výkonnosťou prekonali “hriešne” spoločnosti

Dôležitosť toho ako sa spotrebitelia pozerajú na úlohu podnikov v spoločnosti a priepasť medzi “svätými” a “hriešnikmi” sa bude pravdepodobne ešte zväčšovať. “Neodvrátiteľné pravdy” spoločnosti Schroders predpovedali tlmený rast, nízku infláciu a súčasne aj nárast významu populistickej politiky, technológií a klimatických zmien. V blízkej budúcnosti bude zásadné to, ako jednotlivé spoločnosti reagujú na prostredie plné zmien. Investori preto musia byť vnímavejší, ako v minulosti. Podľa prieskumu spoločnosti Schroders, spoločnosti, ktoré sa voči svojim zamestnancom správali zodpovedne alebo sa začali venovať spoločenských problém, dosiahli lepší výkon.

Graf: Výkonnosť spoločností, ktoré prijali nejaké opatrenia proti pandémii COVID-19 v jednotlivých sektoroch, od začiatku januára

Vzťah medzi reakciou spoločnosti na pandémiu COVID-19 a ocenením akcií daných spoločností je zrejmý. Pozitívne boli hodnotené spoločnosti, ktoré hľadali nových zamestnancov, uvoľňovali pravidlá súvisiace s dochádzkou zamestnancov do práce alebo im ponúkli finančnú pomoc. Väčšina analytikov je presvedčená o tom, že spoločnosti s dlhodobým výhľadom do budúcnosti budú tie, ktoré prekonajú krízu spojenú s pandémiou COVID-19.

2. Spoločnosti sa musia lepšie pripraviť na prípadné “čierne labute”

Hlavný ekonóm a stratég spoločnosti Schroders – Keith Wade, poznamenal, že ekonomický dopad kríz vyvolaných napríklad pandémiou sa môžu prejaviť až o 40 rokov. Udalosti ako teroristické útoky, politické zmeny, prírodné katastrofy a ďalšie klimatické riziká, sú čoraz silnejšie a rýchlejšie. 

To všetko prispieva k tomu, že vo svete bude oveľa častejšie dochádzať k javu, ktorý sa označuje ako “čierna labuť”. Príčiny tohto javu sú rôzne, no jeho dôsledky na ekonomiku sú vždy podobné: narušenie dodávateľských reťazcov, spomalenie pohybu a pokles dopytu. Dodávateľské reťazce sa tak stanú rozmanitejšími a ich vyrovnávacie zásoby začnú klesať. 

Graf: Rastúci výskyt prírodných katastrof a teroristických útokov

Rozvíjajúca sa Ázia a Latinská Amerika sú regióny, ktoré sú najviac vystavené rizikám spojeným s pandémiou. Ako môžete vidieť na grafe nižšie, spoločnosti spracúvajúce ropu zemný plyn a elektrinu sú najviac vystavené fyzickým rizikám, spojeným s klimatickými zmenami. Kombináciou geografického umiestnenia spoločností s rizikami, ktorým čelia jednotlivé krajiny, môžeme zistiť ako veľmi sú jednotlivé spoločnosti vystavené hrozbám spojeným s pandémiou, fyzickým klimatickým zmenám, povodniam a sociálno-politickým rizikám. 

Graf: 3 sektory, ktoré sú najviac a najmenej vystavené fyzickým klimatickým rizikám

3. Pozmenenie politických priorít: vlády budú podliehať väčšiemu tlaku, aby začali riešiť spoločenské problémy

Kríza vyvolá nárast tlaku na vlády jednotlivých krajín, aby zmenili zákony a nariadenia, ktoré prispeli k prehĺbeniu sociálnych nerovností v spoločnosti. Existujú jasné dôkazy o tom, že súčasná kríza v omnoho väčšej miere zasiahla chudobnejších ľudí. Nie všetci sa dostanú k potrebnej zdravotnej starostlivosti, okrem toho mnohí si to kvôli svojmu zamestnaniu ani nemôžu dovoliť. Na druhej strane, rýchlosť a prísnosť reakcie mnohých krajín zvýraznila schopnosť vlád, s cieľom rýchleho dosiahnutia významných sociálnych zmien.

Súčasná kríza sa môže stať odrazovým mostíkom série politických reforiem. Balíky fiškálnych stimulov, ktoré majú pomôcť ekonomike prekonať krízu, popierajú všetky zavedené pravidlá. Existuje tu príležitosť na vytvorenie rozsiahlej politickej iniciatívy, ktorá by mohla vyriešiť niektoré spoločenské problémy. Sociálny tlak na zavedenie politických reforiem rastie už viac ako desať rokov, a to najmä v rozvinutých ekonomikách. Rastúci populizmus je jednou z identifikovaných “neodvrátiteľných skutočností” budúceho desaťročia.

Sledovaním trendov v regulácii naprieč sektormi môžeme identifikovať spoločnosti, ktoré čelia najväčším rizikám. Napríklad, spoločnosti vo vydavateľskom sektore môžu čeliť tomu, že budú podliehať väčším reguláciám ako spoločnosti vo farmaceutickom priemysle. Investori, by mali analyzovať a posudzovať spoločnosti priamo z hľadiska ich vystavenia a pripravenosti na nové regulácie zo strany vlád.

4. Ochrana zamestnancov: podpora zraniteľných pracovníkov

Pracovné pozície v reštauračnom a pohostinskom sektore boli počas prvej vlny pandémie na jar tohto roku jednoznačne ohrozené. Úplné alebo čiastočné zatvorenie pracoviska ovplyvnilo viac ako 80% pracovnej sily po celom svete. Medzinárodná organizácia práce predpokladá, že opatrenia prijaté v druhom štvrťroku 2020 spôsobili zníženie celkovej pracovnej doby o 6,7%. To zodpovedá pracovnej sile o objeme 195 miliónov pracovníkov, ktorí pracujú na plný úväzok. Väčšina z týchto strát je iba dočasná, no COVID-19 poukázal na medzery v ochrane zamestnancov. Absencia základných benefitov, ako sú dávky počas práceneschopnosti, zdravotné poistenie alebo dôchodkové zabezpečenie, sa stala hlavným sociálnym problémom. 

Viacerí očakávajú, že súčasná kríza povedie k viacerým zmenám. Pôjde najmä o ochranu práv dodávateľov a dočasných pracovníkov, zavedením postačujúcej mzdy. Spoločnosti, ktoré sa už zaviazali k vyplácaniu postačujúcich miezd a zabezpečeniu ďalších výhod, budú mať na trhu lepšiu pozíciu. Krajiny s vyššou kvalitou odborov vykazujú nižšiu mieru sociálnych nerovností. Rozšírenosť odborov bude pravdepodobne rásť. Krajiny, spoločnosti a odvetvia s vyšším zastúpením odborov majú lepšie predpoklady na adaptáciu.

5. Globalizácia bude pod tlakom: dlhodobé štrukturálne posuny v globálnych dodávateľských reťazcoch

Dodávateľské reťazce podľahli kvôli pandémii COVID-19 násilným zmenám. Mnoho krajín podniklo kroky k zabezpečeniu domácich potravín, čo viedlo k nedostatkom v krajinách závislých od dovozu. Americký farmaceutický a biotechnologický priemysel bol vystavený riziku, pretože je z veľkej miery závislý od dovozu aktívnych farmaceutických zložiek z Číny. Po skončení krízy sa môžu spoločnosti opäť začať spoliehať na svojich globálnych partnerov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Je však pravdepodobné, že kríza spustí komplikované diskusie o obchodných prekážkach a colných poplatkoch.

Graf vľavo: Rast globálneho obchodu za posledné desaťročie. Graf vpravo: Kríza vyvolala zvýšený predaj lokálnych produktov

Obchodné napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými na nás všetkých pôsobilo tak, že bude mať vplyv na veľa nových opatrení. V skutočnosti ovplyvnilo menej ako štvrtinu všetkých nedávno prijatých opatrení. Všetky opatrenia však smerujú k dlhodobým a štrukturálnym zmenám v globálnych dodávateľských reťazcoch a sťaženiu rastu spoločností závislých na rozmanitých globálnych hodnotových reťazcoch. Spoločnosti budú musieť pozmeniť výber svojich dodávateľov, aj za cenu zvýšených nákladov a zníženej efektivity.

Graf: 10 priemyselných odvetví, ktoré sú najviac vystavené riziku obchodného napätia v dodávateľskom reťazci 

6. Prijatie technológií: podpora zmien na pracovisku a nové kanály predaja (existujú tu však aj riziká)

Kríza prinútila mnohých vedúcich predstaviteľov spoločností, aby zmenili svoj názor na prácu z domu a posilnili svoje digitálne nástroje v prípade prijatia ráznych opatrení. To znamená aj vznik nových príležitostí. Spoločnosti sa pri budovaní medzinárodných vzťahov začali čoraz viac spoliehať na cestovanie. To je však v súčasnej situácii ohrozené. Spoločnosť Zoom, ktorá má program cez, ktorý sa uskutočňujú video konferencie, priam ukážkovo ilustruje túto zmenu. Jej trhová kapitalizácia je väčšia ako trhová kapitalizácia siedmych najväčších leteckých spoločností na celom svete.

Graf: Medziročná zmena (v %) v prenose dát cez internet, január-máj 2020

Posledný graf na tejto stránke znázorňuje odvetvia, ktoré boli doposiaľ najviac ovplyvnené problémami s kybernetickým zabezpečením. Spoločnosti, ktoré investovali do dobrých technológií zabezpečujúcich údaje budú najmenej vystavené pokutám a zlým skúsenostiam zo strany zákazníkov.

Graf vľavo: Výskum a vývoj ako % z tržieb. Graf vpravo: Najviac varovaní o narušení kybernetickej bezpečnosti vydaných úradom Certifikovaného audítora informačných systémov

Pár slov na záver: Udržateľnosť bude základom pokroku 

Kríza spojená s pandémiou COVID-19 vyvolala mnoho štrukturálnych zmien, ktoré majú potenciál zásadným spôsobom transformovať interakciu spoločností so zainteresovanými stranami. Prostredníctvom našich proprietárnych analytických nástrojov máme možnosť čerpať z údajov o globálnych trendoch a údajov spoločností. Vďaka tomu môžeme posúdiť, ktoré sektory a spoločnosti budú menej zasiahnuté, rovnako krízou ako aj javom označovaným ako čierna labuť. Kríza spojená s COVID-19 zdôraznila význam analýzy, merania a uplatnenia environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov.

Ak Vás zaujímajú ESG investície (enviromental, social and corporate governance), teda spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie, máme pre Vás riešenie – APM FUND, ktorý sa zameriava práve na sektor ESG. Neváhajte nás kontaktovať.