Keď fond uvádza, že svoje potencionálne investičné výnosy zakladá na globálnych makro stratégiách, myslí tým, že využíva veľmi dobre známy investičný štýl, ktorý preslávil miliardára a investora - Georga Sorosa. Nejde o nič viac ako o premyslené odhady týkajúce sa vývoja makroekonomických podmienok vo svete. 

Využitím tejto stratégie sa fondy usilujú profitovať z mnohých ekonomických a politických zmien po celom svete tým, že budú uzatvárať stávky na úrokové sadzby a výnosy dlhopisov. Tieto stratégie sú založené na interpretácii a predikcii mnohých udalostí, ktoré sa týkajú národných ekonomík, histórie a medzinárodných vzťahov. 

Rovnako ako obchodníci, aj správcovia hedžových fondov využívajúci tento druh stratégií sa zvyknú zamerať na kľúčový trend alebo investičnú myšlienku hneď potom ako sa na trhu objaví a následne majú tendenciu trh opustiť, predtým ako dôjde k nejakým reálnym zmenám, teda zvýšeniu alebo zníženiu hodnoty.

Ako vznikli makro globálne stratégie?

V roku 1992 Georgo Soros uskutočnil svoj veľmi známy obchod s britskou librou. Ide o jeden z najznámejších obchodov, pri ktorom bol využitý globálny makro prístup. Tento prístup sa vzťahoval na obchodovanie s menami v čase, kedy došlo priam ku katastrofe, týkajúcej sa európskeho mechanizmu výmenných kurzov. V roku 1997 dokázali zasa makléri po celom svete využiť volatilitu trhu a zarobili na krátkom predaji mnohých ázijských mien. Došlo k tomu po vypuknutí ázijskej menovej krízy, pričom nasledovalo znehodnotenie mien, ako bol napríklad thajský baht a indonézska rupia.

Udalosti svetového formátu často predstavujú zásadné zmeny v ekonomikách po celom svete, ktoré zvyčajne vyvolajú zvraty ohľadom aktuálnej hospodárskej politiky, politického prostredia alebo úrokových sadieb, ktoré ovplyvňujú všetky finančné trhy.

Makro investovanie je stratégia, ktorú využívajú správcovia hedžových alebo podielových fondov. Tento typ stratégií zakladá svoje investičné rozhodnutia predovšetkým na globálnych ekonomických a politických udalostiach v rôznych krajinách po celom svete. V rámci tejto stratégie zaujímajú správcovia fondov dlhé aj krátke pozície na trhoch s akciami, pevným výnosom, menami, komoditami a na termínových trhoch.

Makro investovanie pravdepodobne patrí medzi najznámejšie stratégie, ktoré využívajú správcovia hedžových fondov. Z časti je to spôsobené tým, že o správcoch fondov ako je napríklad George Soros sa píše veľmi často. Aj napriek tomu sú tieto stratégie mnohými investormi vnímané ako mimoriadne riskantné a vysoko volatilné, avšak je možné že dosahujú nadpriemerné výnosy. Tieto stratégie fungujú napríklad tak, že ak správca fondu verí, že Británia mieri do hospodárskej recesie, rozhodne sa nakrátko predať akcie a futures kontrakty, súvisiace s najväčšími britskými indexmi. 

Tieto stratégie zvyčajne využívajú predpovede a analýzy trendov úrokových sadzieb, medzinárodných trhov, politických zmien, medzinárodných vzťahov a iných faktorov ovplyvňujúcich dianie na svetových trhoch. Správca fondu môže vidieť veľkú investičnú príležitosť v tom, že singapurský trh bude rásť, a práve preto zaujme dlhé pozície v aktívach tejto krajiny.

Správcovia fondov využívajúci globálne makro stratégie sa predovšetkým zameriavajú na rizikovú stránku obchodovania. Pre maklérov a správcov fondov je primárnym prvkom pri rozhodovaní práve riziko. Pri špekulatívnom investovaní existuje neskutočne veľa rizikových faktorov a stále sa meniacich údajov, ktoré musia makléri a správcovia brať do úvahy. Títo obchodníci rozhodne nepatria medzi fundamentalistov. Spoliehajú sa na riadenie rizika a snažia sa udržať si určitú úroveň likvidity, aby predišli jej nedostatku. V rokoch 2007 a 2008, kedy došlo k dlhému obdobiu vysokej volatility a nízkej likvidity, mali mnohí investori využívajúci globálnu makro stratégiu vážne problémy s likviditou.

Ako makro hedžové fondy profitujú z volatility?

Hedžové fondy využívajúce globálne makro stratégie sa zvyknú označovať aj ako globálne makro hedžové fondy. Tieto fondy sa pokúšajú zaujať pozície tak, aby dosiahli očakávaný konkrétny výsledok alebo jednoducho zaujmú takú pozíciu na trhu, že budú profitovať z volatility celosvetového trhu. Druhý typ pozície zaujímajú najmä vtedy, keď nemajú vysokú dôveru v predpovede a nie sú si istí, ako celá situácia dopadne. Z dôvodu, že investície do hedžových fondov sa zvyknú spájať s veľkým kapitálom, a preto majú dominantný vplyv na svetových trhoch, sledujú a napodobňujú investori po celom svete akýkoľvek postoj, ktorý správcovia hedžových fondov zaujmú proti alebo v prospech určitej hospodárskej udalosti.

Z ktorej makro stratégie môžu profitovať retailoví investori?

Spomedzi rôznych druhov makro stratégií, odborníci retailovým investorom odporúčajú využitie zaujatia dlhej/krátkej pozície pri investovaní v rámci svojho súkromného kapitálu. Nie preto, že by bolo jednoduché túto stratégiu využívať, ale pre to, že túto investičnú stratégiu môžu investori využiť pri obchodovaní cez vhodný online sprostredkovateľský účet a môžu si robiť vlastný prieskum trhu. Nezabudnite na to, že človek by nemal uvažovať o využívaní stratégií hedžových fondov, ak nemá k dispozícií veľa volného času, vadí mu študovanie mnohých finančných výskumov a uskutočňovanie vlastného prieskumu trhu.

Skutočnosť, že budete zaujímať rovnako dlhé aj krátke pozície na akciovom trhu znamená, že vaše vystavenie volatility by malo byť nižšie ako volatilita celkového trhu, a pokiaľ budete udržiavať širokú diverzifikáciu svojho portfólia a nebudete sa príliš koncentrovať na žiaden investičný segment, mali by ste byť v bezpečí. Nezabudnite, že za všetkých okolností sa chcete vyhnúť pákovému efektu. Tento druh stratégie je pomerne prepracovaný a existuje dokonca niekoľko fondov obchodovaných na burze alebo podielových fondov, ktoré sa pokúšajú replikovať túto stratégiu hedžových fondov a sú dostupné aj pre retailových investorov. 

Držia sa všetky makro hedžové fondy podobných princípov?

Pravdepodobne existuje toľko prístupov ako identifikovať a kapitalizovať makroekonomické trendy, ako je správcov makro hedžových fondov. Avšak všetky tieto prístupy majú pár podobných charakteristík.

Za prvé, makro správcovia sú ochotní investovať do viacerých sektorov trhu a využívajú viacero investičných nástrojov. Sú schopní speňažiť každú jednu atraktívnu investičnú príležitosť, trend alebo stratégiu. Okrem toho sledujú dianie po celom svete, a preto si veľmi dobre uvedomujú, že udalosti v jednotlivých krajinách alebo regiónoch môžu mať výrazný vplyv na svetové trhy.

Správcovia makro hedžových fondov veľmi často využívajú pákový efekt a obchodovanie s derivátmi na to, aby zarobili na vplyve trhových zmien čo v najväčšej miere. Práve využitie pákového efektu na nezaistené priame investície má najväčší vplyv na výkonnosť makro hedžových fondov a vedie k vysokej volatilite, ktorej tieto fondy čelia.

Podľa nových údajov spoločnosti Hedge Fund Research, makro hedžové fondy v marci dosiahli výnos o 4,61%. Ich výkonnosť bola v prvom kvartáli tohto roka vo výške 3%. Výkonnosť v tomto sektore bola naozaj rôznorodá. Niektoré známe makro hedžové fondy, zamerané na fixný príjem údajne zaznamenali rekordné zisky, zatiaľ čo iné stratili viac ako polovicu svojej hodnoty.

Riziko komplexnosti a slabosť makro stratégií

Globálne makro hedžového fondy sa môžu javiť ako pomerne komplikovaná investícia, nakoľko je veľmi ťažké ich pochopiť. Čiastočne je to spôsobené využitím zložitých investičných stratégií. Ale na to sú tu rôzni správcovia aktív, ktorí si s tým vedia poradiť. Makro hedžové fondy zaisťujú investorom vysoké výnosy, ale investori nesmú zabúdať, že ich stávky môžu čeliť vyššiemu riziku. 

Profitujú makro hedžové fondy zo súčasnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu?

Historicky nízke úrokové sadzby, stále prichádzajúce nové stimuly zo strany centrálnych bánk po celom svete a predvídateľnejší vývoj volatility spôsobili, že tento sektor môže vo veľkom profitovať. Globálne makro hedžové fondy, ktoré v minulom roku zaznamenali neuspokojivú výkonnosť, môžu v súčasnej situácii profitovať z extrémnej volatility trhu, ktorá bola vyvolaná pandémiou COVID-19.

V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť v čom sú hedžové fondy exkluzívne a výnimočné, neváhajte nás kontaktovať alebo si pozrite ako funguje náš hedžový fond.