Každý rok predpovedá spoločnosť Agecroft Partners, vďaka svojim kontaktom s viac ako 2 000 inštitucionálnymi investormi a stovkami spoločností hedžových fondov, najlepšie trendy z oblasti hedžových fondov. Odvetvie hedžových fondov je dynamické a rovnako ako správcovia, tak aj investori môžu benefitovať z očakávaných zmien na trhu, na ktoré sa snažia pripraviť. Spoločnosti, ktoré sa dokážu efektívne prispôsobiť odvetviu zvyšujú svoje šance na úspech, zatiaľ čo stagnujúce spoločnosti ohrozujú samé seba. V tomto článku ponúkame prehľad najväčších trendov hedžových fondov pre rok 2020 podľa predpovedí spoločnosť Agecroft. 

Aktíva hedžových fondoch v roku 2020 dosiahnu nové historické maximá. Napriek veľkému množstvu negatívnych článkov o hedžových fondoch dosiahli aktíva hedžových fondov svoje historické maximá desaťkrát za posledných 11 rokov. Zjavne ide o nesúlad medzi pokrytím odvetvia hedžových fondov, médiami a dôvodmi, ktoré investorov aj naďalej vedú k tomu, aby do nich investovali. V celom investorskom prostredí hedžových fondov vidíme značné zlepšenie nálady. Vďaka faktu, že čistý odliv hotovosti sa v prípade hedžových fondov znížil, predpokladáme že v najbližších 12 mesiacoch aktíva hedžových fondov porastú o 3%, čo vyplýva najmä z ich výkonnosti. Hoci očakávame celkový nárast aktív, tento nárast nebude postačujúci na kompenzáciu znižujúcich sa poplatkov, ktoré povedú k poklesu celkových výnosov.  

Pokles očakávaných výnosov diverzifikovaných portfólií hedžových fondov. Výkonnosť hedžového fondu je daná kombináciou alfy (manažérskych schopností) a bety (návratnosti na trhu). Trhy s pevným výnosom a akciové trhy v posledných 11 rokoch zažili silné býčie trhy a beta komponent odmenil správcov hedžových fondov, ktorí si držia čistú dlhú pozíciu na trhu. Počas tohto obdobia sa však očakávaná návratnosť znížila. V roku 2014 očakávaná návratnosť klesla na niečo málo vyše 10% a v súčasnosti sa pohybuje medzi stredne veľkými jednocifernými hodnotami. Nakoľko sme tento rok začali s historicky nízkymi úrokovými sadzbami a akciové trhy sa pohybujú na úrovni svojich maxím, investori očakávajú, že beta a bonus pre správcu, ktorý získava ak sa mu podarí dosiahnuť zlepšenie výkonnosti fondu, spoločne prispejú k zníženiu výkonnosti fondu, čím sa znížia celkové očakávané výnosy hedžových fondov. Tento pokles očakávaného výnosu môže viesť k tomu, že hedžové fondy ovládnu správcovia s dlhými pozíciami na trhu a taktiež môže dôjsť k zmene relatívneho dopytu po rôznych druhoch stratégií hedžových fondov. 

Výrazná rotácia aktív kvôli zmenám v preferovaných stratégiách a relatívnej výkonnosti jednotlivých správcov fondov. Hoci bolo pár posledných rokoch náročných pre ukazovatele výkonnosti hedžových fondov, zaznamenali sme výrazné rozdiely výkonnosti rovnako pri použití rôznych stratégií, ako aj rôznych správcov, využívajúcich rovnaké stratégie. Nedostatočne výkonní správcovia získajú nadpriemerné bonusy za dosiahnutie zlepšenia výkonnosti fondu, nakoľko sa investori stávajú stále viac a viac netrpezlivými, kvôli nedostačujúcej výkonnosti toho, čo sami považujú za investičnú štruktúru s vysokými výnosmi. Niektoré z týchto aktív budú opätovne investované inými správcami, ktorí pri použití tej istej stratégie dosiahnu vyššiu výkonnosť. Avšak očakávame, že väčšina aktív bude reinvestovaná využitím odlišných stratégií, nakoľko investori upravujú svoje portfóliá, pričom kladú dôraz na aktívnych správcov fondov, o ktorých sa domnievajú, že budú mať viac príležitostí pridať im hodnotu. 

Stratégie, ktoré budú populárne

Komoditný poradca (CTA)

Historicky, komoditný obchodní poradcovia zaznamenávajú nízku koreláciu s kapitálovými trhmi a v roku 2019 sa im darilo. Investori navýšia aktíva, ktoré pôjdu pod správu komoditných obchodných poradcov s cieľom znížiť riziko, pri ktorom hrozí, že sa hodnota portfólia zmení o viac ako trojnásobok štandardnej odchýlky.

Stratégia “Long/Short Equity”

O správcoch fondov predpokladáme, že majú informačnú výhodu alebo sa zameriavajú na menej efektívne oblasti trhu, v ktorých očakávajú nárast. Patria sem správcovia, ktorí sa zameriavajú na akciové spoločnosti s malou kapitalizáciou, rozvíjajúce sa trhy (napr. Čína) a špecifické sektory (napr. zdravotníctvo). V roku 2020 taktiež očakávame, že veľké rozdiely v oceňovaní a fundamentoch budú mať výraznejší vplyv na návratnosť akcií, čo aktívnejším správcom umožní zlepšiť svoju výkonnosť.

Stratégia “Relative value fixed income”

Stratégie, ktoré poskytujú správcom dostatočnú likviditu komplexným / menej likvidným cenným papierom s pevným výnosom nahradili vlastné obchodovacie divízie bánk. Skúsení správcovia portfólií generujú väčšinu svojich výnosov prostredníctvom alfy a aktívne zaisťujú trhové riziko. 

Stratégie znižujúce hranice medzi súkromným kapitálom a hedžovými fondmi

Väčšinou ide o súkromné pôžičky, špeciálne financovanie a hedžovanie. Aj napriek rastúcim obavám o tom, aká bude výkonnosť týchto stratégií financovania v prípade krachu na trhu, tieto stratégie ponúkajú správcom fondov atraktívnu alternatívu k tradičnému investovaniu do aktív s pevným výnosom. 

Vďaka nízkym úrokovým sadzbám, dôchodkové fondy zvýšia alokácie do hedžových fondov. Väčšina verejných dôchodkových fondov má poistno-technickú mieru návratnosti na hodnote približne 7,5%. Vďaka úrokovým sadzbám a úverovým rozpätiam, ktoré sa blížia k svojim historickým minimám, sa môžu dôchodkové fondy pokúsiť zvýšiť svoju návratnosť prostredníctvom hedžových fondov rovno dvoma spôsobmi. Mnoho z nich buď pridelí aktíva pôvodne generujúce fixný príjem do diverzifikovaného portfólia nekorelujúcich hedžových fondov alebo budú považovať hedžové fondy za najlepších správcov a prerozdelia časť svojho pevného príjmu do stratégií hedžových fondov, ako napríklad fondy zamerané na vymáhanie dlhov, špecializované financovanie, štruktúrované úvery, stratégiu “investovania s relatívnou hodnotou s pevným výnosom“ a iné. Vďaka výnosu z indexu agregovaných dlhopisov, ktorý sa nachádza okolo 2,5%, nie je limit pre hedžové fondy nastavená príliš vysoko, takže môžu na základe návratnosti aktív upravenej o riziko, zvyšovať svoju hodnotu. 

Investori menia svoje názory ohľadom spôsobu skúmania investičných príležitostí a prechádzajú od štruktúry fondu k triedam aktív. Desať rokov dozadu rozdeľovala väčšina inštitucionálnych investorov analytické povinnosti svojim tímom na základe štruktúry fondu. Ak využívala investičná spoločnosť tradičnú stratégiu “fixed income“ s dlhou pozíciou, oslovila svoj tím zaoberajúci sa stratégiou “fixed income“. Ak by táto spoločnosť vytvorila hedžový fond s vysokým výnosom oslovila by tím zaoberajúci sa hedžovými fondmi a ak by vytvorila fond súkromného kapitálu prostredníctvom ktorého by následne investovala do menej likvidných cenných papierov s pevným výnosom, oslovila by tím zaoberajúci sa súkromným kapitálom. V súčasnosti čoraz viac a viac inštitúcií využíva takzvaný “nadačný model” a rozdeľuje analýzu podľa triedy aktív. Niektoré využívajú alokáciu absolútnych výnosov, no tá sa týka iba stratégií hedžových fondov, ktoré majú nízku koreláciu s kapitálovými trhmi. Všetky ostatné stratégie hedžových fondov sú skúmané tímom zaoberajúcim sa príslušnou triedou aktív. Takýto prístup ruší hranicu medzi hedžovými fondmi a súkromným kapitálom, a umožňuje investorom lepšie zosúladiť štruktúru fondu s profilom likvidity podkladových cenných papierov.

Britské hedžové fondy, ktoré tvoria druhý najväčší trh na svete, sa kvôli brexitu budú musieť viac zamerať na Severnú Ameriku. Európska únia bola vytvorená s cieľom zabezpečiť voľný obchod medzi jej členmi. Tým pádom znevýhodňuje všetky krajiny, ktoré jej členmi nie sú. Rozhodne to platí v odvetví hedžových fondov, kde spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie čelia vysokým prekážkam pri dodržiavaní Smernice o manažéroch alternatívnych investičných fondov, ktorá predstavuje regulačný rámec v Európskej únie. Po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie očakávame, že sa britské hedžové fondy zamerajú viac na severoamerických investorov a podstatne menej na investorov pochádzajúcich z kontinentálnej Európy. 

Vyvíjajúce sa organizačné štruktúry pre organizácie hedžových fondov. Rastúce náklady na prevádzkovanie činnosti hedžových fondov a znižujúce sa poplatky budú aj naďalej mať vplyv na obchodný model mnohých hedžových fondov. Malé a stredné hedžové fondy outsourcingujú mnohé časti svojej podnikateľskej infraštruktúry, podobne ako aj niektoré aktivity súvisiace s výskumom a investíciami. Tie zahŕňajú technológie, analytiku, právne poradenstvo, účtovníctvo, dátové služby, marketing a predaj. Títo externí poskytovatelia služieb môžu ponúknuť lepšiu odbornú pomoc, nákladovo efektívnejším spôsobom, čím sa dosiahne zníženie fixných nákladov pre správcov fondu. Očakávame, že outsourcing povedie k zníženiu počtu zamestnancov pracujúcich na plný úväzok v malých a stredných hedžových fondoch. Veľké spoločnosti, ktorým sa podarilo vybudovať značnú infraštruktúru sa budú usilovať o využitie týchto zdrojov a diverzifikovanie svojich príjmov, a to buď vykúpením konkurentov alebo zrušením investičných tímov. 

Kvalitný marketing je pre rast aktív nevyhnutný. Odvetvie hedžových fondov je vysoko konkurenčné, náš odhad je, že na trhu sa nachádza okolo 15 000 hedžových fondov. Aj v roku 2020 sa bude iba malé percento správcov sústrediť na hedžové fondy. Očakávame, že 5% fondov pritiahne okolo 80% až 90% čistých aktív v rámci odvetvia. Na dosiahnutie úspechu nestačí iba ponuka zahŕňajúca vysoko kvalitné produkty, vykazujúce dobré výsledky. Hedžové fondy ponúkajúce vysoko kvalitné produkty musia mať taktiež najlepšiu predajnú a marketingovú stratégiu, ktorá prenikne na trh a vytvorí veľmi kvalitnú značku. To si vyžaduje tím skúsených profesionálov, ktorí budú podporovať pozitívny imidž firmy. Pozitívny imidž môže byť dosiahnutý buď budovaním interného obchodného tímu, alebo využívaním služieb poprednej marketingovej spoločnosti, respektíve kombináciou oboch. Očakávame, že sa odvetvie hedžových fondov bude aj naďalej konsolidovať s čoraz nižším počtom začínajúcich fondov a zvyšujúcim sa počtom fondov ukončujúcich svoju činnosť. Spoločnosti, ktoré nemajú kvalitnú predajnú a marketingovú stratégiu budú mať ťažkosti so zvyšovaním hodnoty svojich aktív a vyššiu pravdepodobnosť, že budú nútené ukončiť svoju činnosť. 

zdroj: www.agecroftpartners.com