Kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 jednoznačne zväčšila dynamiku záujmu a rastu v rámci udržateľného investovania. V politických a podnikateľských kruhoch sa čoraz viac hovorí o tom, ako by sa mala spoločnosť lepšie pripraviť na riešenie globálnych kríz. 

Globálne krízy totižto zasahujú vaše osobné zdravie, zdravie vášho majetku, ale aj zdravie vašej komunity, firmy, pre ktorú pracujete, vládu krajiny, v ktorej žijete ale aj našu planétu. Preto je mimoriadne dôležité, aby bol celý svet odolnejší voči krízam, ktoré sa dotýkajú nás všetkých.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) nedávno zverejnila svoju správu o výhľadoch obchodného a finančného sektora s názvom “Udržateľné a odolné financovanie“. Správa prináša dôležitý záver: Vykazovanie dodržiavania environmentálnych, spoločenských a riadiacich kritérií (ESG) má potenciál odomknúť veľké množstvo informácií o riadení a odolnosti daných spoločností, bude však potrebné, aby sa svet dohodol na istých dátových štandardoch a reguláciách.

Správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uvádza, že v posledných rokoch bolo viac ako 30 biliónov amerických dolárov investovaných do udržateľných investícií, resp. investícií spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG). Viac ako 25% verejne kótovaných spoločností po celom svete má zmerané v akej miere spĺňajú environmentálne, spoločenské a riadiace faktory investovania. Najväčší podiel z týchto spoločností sídli v Spojených štátoch amerických.

Graf: Podiel pokrytia trhu spoločnosťami, ktoré majú zmerané v akej miere spĺňajú ESG kritériá investovania podľa jednotlivých regiónov, 2012-2019

Nárast investovania spĺňajúceho environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá možno pripísať mnohým faktorom. Pravdou však je, že investori všetkých veľkostí a zameraní požadujú, aby správcovia investícií využili svoje peniaze aj na niečo iné, ako len na generovanie návratnosti upravenej o riziko. Je na čase, aby “začali robiť niečo správne”. Investori sa preto rozhodli investovať do spoločností, ktoré odrážajú ich hodnoty a ciele. Tri štvrtiny individuálnych investorov po celom svete a 71% individuálnych investorov v Spojených štátoch amerických uviedlo, že je dôležité zosúladiť svoje investície s vlastnými hodnotami a etickými zásadami.

Spoločnosť, ktorá síce vykazuje skvelú výkonnosť, avšak znečisťuje životné prostredie, zle zaobchádza so svojimi zamestnancami a nezamestnáva diverzifikovanú pracovnú silu, ktorá by odrážala aktuálnu demografiu trhu, je spoločnosťou, ktorej sa investori začínajú čoraz viac vyhýbať.

Na explozívny nárast zodpovedného investovania sa však nesústredia iba investori. Larry Fink, ktorý je výkonným riaditeľom spoločnosti Blackrock, vo svojom liste generálnym riaditeľom citoval nedávnu štúdiu, v ktorej sa výskumníci pýtali vedúcich predstaviteľov podnikov, aký je hlavný účel verejných korporácií. 63% respondentov uviedlo, že “zlepšenie spoločnosti ako celku” je oveľa dôležitejším účelom verejných korporácií ako “generovanie zisku”.

Najlepšou investičnou oblasťou v rámci zodpovedného investovania je jednoznačne investovanie vzťahujúce sa na spomalenie klimatickej zmeny a zníženie uhlíkovej stopy. Túto oblasť nasleduje odpredaj fosílnych palív, udržateľné prírodné zdroje a poľnohospodárstvo, zabezpečenie rovnosti pohlaví a rebríček uzatvára čistá voda a nedostatok pitnej vody. 

Týchto päť investičných oblastí dokazuje, že environmentálne faktory sú oveľa viac v kurze ako spoločenské alebo riadiace faktory investovania. Od roku 2030 bude v Európe platiť zákonom stanovená veľkosť uhlíkovej stopy. Do tej doby bude ľudstvo využívať čoraz viac čistejších a obnoviteľných zdrojov energie. Plast nachádzajúci sa v oceáne začal v poslednej dobe taktiež priťahovať veľkú pozornosť sveta. Alarmujúce je obrovské množstvo plastov, ktoré sa v oceánoch nachádzajú.

Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o “problémy spojené s klímou” alebo nie, vypúšťanie ton uhlíka do zemskej atmosféry a znečisťovanie oceánov je neospravedlniteľné. Ešte väčším problémom je, keď spoločnosť, do ktorej investuje váš dôchodkový fond, vo veľkej miere prispieva k tomuto znečisteniu.

Rodová rovnosť a rozmanitosť je ďalšou dôležitou témou v rámci spoločenských a riadiacich faktorov. Táto otázka sa sústredí na to, aby naše vlády, spoločnosti a komunitné agentúry odrážali rozmanitosť populácie, ktorej slúžia alebo z ktorej profitujú. Kampaň “Na životoch čiernych záleží” prispela k tomu, že mnoho skrytých problémov v tejto oblasti bolo zrazu odhalených. Početné prieskumy dokazujú, že tri štvrtiny žien, ktoré sa venujú investovaniu, majú záujem investovať do spoločností, ktoré spĺňajú environmentálne, spoločenské a riadiace kritéria (ESG).

Dr. Margaret Towleová, špecialistka na investovanie spĺňajúce environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá, zverejnila štúdiu s názvom “Zodpovedné investovanie, Mýty verzus Realita“. V tejto štúdii Towleová upozorňuje na rast nehmotných aktív v súvahách spoločností: “V roku 1975 predstavoval hmotný majetok, ako nehnuteľnosti a príslušenstvo, 83 percent hodnoty indexu S&P 500. Nehmotný majetok v tom roku predstavoval iba 17 percent z hodnoty indexu S&P 500. V súčasnosti je situácia opačná. Nehmotný majetok predstavuje 84 percent z hodnoty indexu S&P 500 a hmotný majetok iba 16 percent. V skutočnosti je hodnota nehmotného majetku päťkrát vyššia ako hodnota hmotného majetku spoločností podnikajúcich vo väčšine priemyselných odvetví.”

Nárast dôležitosti nefinančných údajov a spôsobu ich získavania, spracovania, merania a informovania investorov je jedným z najväčších problémov zodpovedného investovania. Nikto nepochybuje o tom, že ide o mimoriadne dôležitý problém, nakoľko čoraz viac investorov rozmýšľa nad investovaním do spoločností spĺňajúcich ESG kritériá. Zistenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj naznačujú, že politici a regulačné orgány by sa mali vo väčšej miere zaujímať o získavanie a spracovanie údajov v rámci zodpovedného investovania.

Graf: Ratingy vybraných spoločností podľa dodržania environmentálnych, spoločenských a riadiacich kritérií (ESG) a ratingy emitentov úverov podľa sektorov v Spojených štátoch amerických, pre rok 2019

Analýza správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj poukazuje na výrazné rozdiely v hodnotení dodržiavania environmentálnych, spoločenských a riadiacich faktorov podľa toho, aká spoločnosť tieto faktory hodnotila. To vyvoláva viacero otázok pre investorov, ale aj regulačné orgány. Na druhej strane je vidno, že úverové ratingy od viacerých emitentov sa viac menej zhodujú.

Greg Medcraft, vedúci predstaviteľ Riaditeľstva pre obchodné a finančné záležitosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, uviedol: “Analýza toho do akej miery konkrétna spoločnosť dodržuje environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá investovania sa pre investorov rýchlo stala jedným z hlavných nástrojov ako riadiť nefinančné riziká. Súčasné postupy merania dodržovania týchto kritérií však nedokážu trhu poskytnúť informácie, ktoré potrebujeme na správne zhodnotenie týchto rizík. V podstate môžeme povedať, že ide zlyhanie trhu.”

Na trhu v súčasnosti existuje viac ako 1 000 indexov merajúcich environmentálne, spoločenské a riadiace faktory investovania. Spoločnosti, regulačné orgány a tvorcovia politík v tejto oblasti sa oprávnene obávajú toho, že jednotlivé spoločnosti sa môžu rozhodnúť “kúpiť si rating” v rámci takého indexu, ktorý najlepšie vyhovuje správaniu spoločnosti v daných otázkach. Tento prístup rozhodne nie je správny, najmä ak výsledný rating neodráža skutočnú povahu (nefinančnej) výkonnosti spoločnosti a súvisiacich rizík.

Medcraf sa vyjadril: “Potrebujeme globálny, nariadený a kontrolovateľný rámec pre vykazovanie údajov týkajúcich sa environmentálnych, spoločenských a riadiacich faktorov investovania. Potrebujeme minimálny súbor dátových bodov na sledovanie a porovnávanie toho, ako sa jednotlivým spoločnostiam darí dodržiavať ESG faktory. Dobrovoľné priemyselné normy tento problém neriešia.”

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vyzýva politikov a regulačné orgány, aby spoločne s priemyselným odvetvím vyvinuli istú normu a v prípade potreby ju aj zakotvili do právneho rámca. Kvôli vypuknutiu pandémie COVID-19 a stále narastajúcej popularite investovania spĺňajúceho environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá (ESG), to začína vyzerať tak, ako keby zem pod nohami regulačných orgánov a tvorcov politík začala horieť.

Medcraft celú situáciu zhodnotil nasledovne: “Táto najnovšia správa jasné volá po rýchlej akcii. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj využila svoju právomoc a značné analytické schopnosti na to, aby v tejto oblasti stanovila priority. Organizácia vyzýva k spojeniu vlád jednotlivých krajín a priemyslu, aby sa urýchlilo zhotovenie dátového rámca pre environmentálne, spoločenské a riadiace kritéria investovania.” 

Táto správa je tak povinným čítaním pre tvorcov politík, ale aj profesionálnych investorov, ktorí sa už viac nemôžu iba nečinne prizerať.

Ak Vás zaujímajú ESG investície (enviromental, social and corporate governance), teda spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie, máme pre Vás riešenie – APM FUND, ktorý sa zameriava práve na sektor ESG. Neváhajte nás kontaktovať.