Niektorí analytici z Wall Street očakávajú, že návratnosť akcií a dlhopisov na trhu sa v nasledujúcom desaťročí nevyrovná historickým priemerom za posledných 50 rokov. Na základe ďalších odhadov zase mohli konštatovať, že medzinárodné akcie pravdepodobne prekonajú výkonnosť amerických akcií.

V tomto článku sa vám pokúsime poskytnúť prehľad metodiky, ktorá sa využíva na výpočet odhadov návratnosti na kapitálovom trhu. Táto metodika dáva dôraz na význam globálnej diverzifikácie a udržiavania dlhodobých finančných cieľov, ktoré sa zakladajú práve na racionálnych očakávaniach týkajúcich sa diania na svetovom trhu.

Hlavnými faktormi, prečo však očakávajú nižšie trhové výnosy sú podpriemerná inflácia (a to aj napriek nedávnemu nárastu očakávanej inflácie), úrokové sadzby dosahujúce historické minimá a zvýšení ohľadom ocenenia akciového kapitálu.

V nižšie zobrazenom grafe môžete vidieť ako výnosy niektorých tried aktív nedosiahnu ani dvojciferné čísla. Práve to je byť dôvodom, prečo je teraz ten vhodný čas na to, aby investori prehodnotili a zvážili svoje dlhodobé finančné ciele. Dbať by mali najmä na to, či sú ich dlhodobé ciele založené na spoľahlivých metodikách a nie na historických priemeroch.

Graf: Je treba znížiť svoje očakávania a zvážiť nákup globálnych aktív

Odhady spomínaných analytikov ukazujú, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov sa výška výnosov akcií a dlhopisov nevyrovná ich historickým anualizovaným výnosom od roku 1970 do marca 2020. Očakávaný ročný výnos akcií amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou pre obdobie od apríla 2020 do marca 2030 sa pohybuje okolo hodnoty 7,1%. Pre porovnanie historický ročný výnos z obdobia od roku 1970 do marca 2020 je 10,1%. 

Okrem toho očakávajú, že výnosy spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou, medzinárodných spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou, amerických vládnych dlhopisov a hotovostných investícií (napr. účty peňažného trhu, sporiace účty atď.) do marca 2030 taktiež klesnú. Avšak, očakávaná ročná návratnosť akcií medzinárodných spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou pre obdobie nasledujúceho desaťročia je na hodnote 7,7%, čo je viac ako v prípade amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Zároveň očakávajú, že výnosnosť hotovostných investícií, by mala byť vyššia ako výkonnosť niektorých dlhopisov. Súčasná menová politika v spojení s tým, že investori v oveľa vyššej miere preferujú bezpečné investície, spôsobila, že prémie na dlhopisoch, teda rozdiel medzi výnosmi získanými blokovaním peňazí počas dlhšej časovej periódy v porovnaní s výnosmi krátkodobých finančných nástrojov (ako sú napríklad americké krátkodobé vládne dlhopisy) za rovnaké obdobie, dosahujú záporné hodnoty. To naznačuje, že výnosy z dlhopisov budú pravdepodobne aj v najbližšom časovom horizonte veľmi skromné. Museli však ale dodať, že nie sú presvedčení o tom, že výnos z amerických vládnych dlhopisov bude nižší ako dlhodobé odhady týkajúce sa inflácie. Dynamika výnosov dlhopisov s dlhou dobou splatnosti je však oveľa komplexnejšia.

Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa týchto predpovedí trhu:

Prečo sú dlhodobé odhady výnosov dôležité?

Správny finančný plán má slúžiť ako mapa, ktorá má investorom pomôcť dosiahnuť ich dlhodobé finančné ciele. Aby sa investori dostali tam, kam chcú, potrebujú vedieť aké sú očakávané dlhodobé výnosy na trhu.

Napríklad, ak sú očakávania týkajúce sa návratnosti trhu príliš optimistické, môžu u investorov vyvolať očakávanie, že ich investície porastú nereálnym tempom. To môže spôsobiť, že budú menej šetriť, nakoľko uveria myšlienke, že ich investície porastú v dostatočnej miere na to, aby im postačili na financovanie väčších výdavkov alebo si mohli dovoliť odísť na dôchodok. Ak však nebudú skutočné výnosy ich investícií zodpovedať týmto očakávaniam, môže dôjsť k tomu, že investori budú musieť oddialiť svoj odchod do dôchodku alebo budú mať problémy so zaplatením vyšších položiek, ako je napríklad vysokoškolské vzdelanie. Na druhej strane, ak sú očakávania týkajúce sa návratnosti príliš pesimistické, môže dôjsť k tomu, že investori si budú odkladať až príliš veľa finančných prostriedkov na úkor svojho každodenného pohodlia.

Ako sa vypočítavajú dlhodobé predpovede týkajúce sa výnosov?

Dlhodobé odhady pokrývajú 10-ročný časový horizont. Pri vytváraní odhadov používajú progresívny prístup a nevychádzajú z historických priemerov. Historické priemery sú menej užitočné, pretože zohľadňujú iba to aká bola výkonnosť v minulosti. Progresívny odhad návratnosti však zahŕňa aj rôzne očakávania týkajúce sa budúcnosti, vďaka čomu sú tieto údaje užitočnejšie pri prijímaní investičných rozhodnutí.

V prípade akcií amerických a medzinárodných spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou používajú odhady výnosov od analytikov a údaje týkajúce sa makroekonomickej situácie. Tieto dva druhy údajov im pomáhajú odhadnúť dva kľúčové faktory ovplyvňujúce tok hotovosti: opakujúci sa investičný výnos (zisk) a kapitálové zisky generované predajom investícií na konci desaťročného časového horizontu. Aby dospeli k odhadu návratnosti, musia zodpovedať nasledujúcu otázku: Aké výnosy by investori dosiahli, keby kúpili dané aktíva za súčasnú cenu a dosiahli by očakávané budúce peňažné toky? Rozdiely vo výkonnosti amerických a medzinárodných spoločností sú spôsobené rôznym spôsobom oceňovania daných spoločností.

V prípade amerických spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou vytvárajú prognózu analyzovaním a zahrnutím tzv. “prémie za trhovú kapitalizáciu podniku”. Táto prémia zahŕňa množstvo peňazí, ktoré investori očakávajú, že zarobia investovaním do spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou - nad rámec výnosov amerických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Pokiaľ ide o americké dlhopisy investičného stupňa, ktoré zahŕňajú americké vládne dlhopisy, podnikové dlhopisy investičného stupňa a zabezpečené dlhopisy, tak pri vytváraní prognózy prihliadajú na výnos do splatnosti bez-rizikových dlhopisov a prémiu za úverové riziko. Sú presvedčení o tom, že ich budúca návratnosť je do veľkej miery určená výnosom amerických vládnych dlhopisov s 10 ročnou dobou splatnosti. Vládne dlhopisy sú vo všeobecnosti považované za bez-rizikové aktíva. Prémia za úverové riziko je výnos, ktorý investor získa za prevzatie rizika zlyhania. Túto prémiu investor získa pri investovaní do relatívne rizikovejších dlhopisov, akými sú napríklad firemné dlhopisy.

Hotovostné investície majú veľmi krátkodobý charakter. Tieto investície zvyknú byť re-investované na konci každého krátkeho obdobia, počas akéhokoľvek časového horizontu. Predpokladáme, že tento horizont bude desať rokov a následne odhadujú výnosy hotovostných investícií v tomto období. Taktiež predpokladajú, že nie je veľmi pravdepodobné, aby výnosy v tomto období klesli pod očakávanú mieru inflácie daného obdobia.

Prečo očakávajú, že dlhodobé výnosy klesnú pod svoje historické priemery? Ich prognóza je ovplyvnená troma hlavnými faktormi: nižšou infláciou, nízkymi úrokovými sadzbami a ohodnotením kapitálu.

1) Nízka inflácia

Priemerná miera inflácie bola v období od roku 1970 do marca 2020 na ročnej hodnote 3,9%. Spomínaná prognóza týkajúca sa inflácie vychádza zo súhlasných odhadov niekoľkých popredných svetových ekonómov. Na základe týchto očakávaní predpokladajú, že výška inflácie bude v období od apríla 2020 do marca 2030 na priemernej úrovni okolo 2%. Keď je miera inflácie nízka, sú nízke aj výnosy dlhopisov. V prípade akcií, môžeme na základe historických údajov konštatovať, že nízka inflácia sa spája s nízkymi nominálnymi výnosmi. Nominálne výnosy sú reálnymi výnosmi investorov, pred započítaním inflácie. 

2) Nízke úrokové sadzby

Nižšia inflácia ovplyvňuje výnosy zo všetkých druhov finančných nástrojov, od hotovostných investícií po americké vládne dlhopisy s 30 ročnou dobou splatnosti. Ako sme už uviedli, očakávajú, že hotovostné investície prinesú investorom vyššiu návratnosť ako niektoré typy dlhopisov. Súčasné a očakávané úrokové sadzby sú v porovnaní s historickými úrokovými sadzbami oveľa nižšie. Federálny rezervný systém začal implementovať politiku nulových úrokových sadzieb, ako reakciu na ekonomický pokles vyvolaný pandémiou COVID-19. Nízke výnosy znamenajú, že investori zarábajú menej v rámci svojich investícií s fixným príjmom.

3) Ocenenie akciových spoločností 

Súhlasné predpovede týkajúce sa ziskov a ekonomického rastu bývajú z dlhodobého hľadiska pomerne nevýrazné, a preto sa snažia byť pri ich predpovediach opatrní a väčšinou v porovnaní s historickými priemermi očakávajú aj nižšie výnosy. Ak sú ceny akcií vysoké a nedôjde k primeranému nárastu budúcich výnosov, môžeme konštatovať, že očakávané výnosy v budúcnosti budú nižšie. Akcie však v porovnaní s dlhopismi zvyknú mať očakávané výnosy vyššie. Je to spojené so skutočnosťou, že s akciami sa spájajú aj vyššie riziká.

Čo môžu investori urobiť?

To čo investori robia (alebo v niektorých prípadoch nerobia), môže mať kvôli zloženým výnosom veľký vplyv na ich schopnosť dosiahnuť svoje dlhodobé ciele. Investori by si v prvom rade mali vytvoriť dlhodobý finančný plán. Potom, by mali popracovať na minimalizovaní daní a poplatkov, ktoré musia zaplatiť. A v neposlednom rade, by mali vybudovať vhodne diverzifikované portfólio.

Ak premýšľate ako ochrániť svoj majetok a investície pozrite si naše služby pre investorov alebo hedžový fond. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.